Leadsheet i Finale
fredag 07. mars 2008
leadsheet_logo I denne leksjonen lærer du hvordan du lager en leadsheet. En leadsheet inneholder kun den informasjonen som er tilstrekkelig for å formidle en låt eller vise, vanligvis tittel, melodi, tekst og besifring. Den kan brukes som grunnlag for å innøve en låt eller den kan skrives ned av musikere for intern kommunikasjon. Leadsheets er den vanligste måten å notere populærmusikk på og den kan tjene som skisse for et partitur eller et større og mer presist arrangement. En leadsheet skiller seg fra et partitur ved at den kun er retningsgivende, den har bare status som en musikalsk huskelapp.

Hvis du vil vite mer om leadsheet finner du en kort beskrivelse av hva en leadsheet er og hva den kan inneholde her: Hva er en leadsheet?

Denne leksjonen er laget med Finale 2007. Funksjonalitet og utseende kan avvike hvis du benytter en annen versjon av Finale. Tastekommandoer er for Windows XP. Hvis du benytter OS X må du "oversette" disse. Vanligvis er [Alt] = [Option], [Ctrl] = [Command] og høyreklikke er [Ctrl] + klikk. Denne leksjonen forutsetter at du har gjennomgått leksjonen om Simple Entry.

Noter er først og fremst et hjelpemiddel, en huskelapp, for å formidle musikalske ideer. Noter er i seg selv relativt uviktig men, du verden så nyttig det er å beherske notasjon for på en best mulig måte å formidle musikk. En oversiktlig, tydelig og lettlest note vil gjøre jobben veldig mye enklere for de som skal lese noten. De vil få et positivt inntrykk av musikken allerede fra starten av noe som definitivt vil komme musikken, og kanskje også deg, til gode. God notasjon forenkler innstudering og formidling av musikk og gjør at du som arrangør og/eller komponist blir tatt på alvor. Gjør deg derfor selv den store tjenesten å jobbe konsentrert og målrettet med å beherske notasjon.

I denne leksjonen skal vi lage følgende leadsheet med melodi, tekst, besifring og overskrifter.

Nytt i denne leksjonen er:

 • opptakt
 • trioler
 • sangtekst
 • besifring
 • taktnummer ved hver notestav
 • justere antall takter pr. linje

Dette vil du få mye bruk for, så heng med!

 

Ny note
Det første vi må gjøre er å lage et nytt prosjekt, en ny blank note. Start Finale programmet. Hvis Launch vinduet kommer tilsyne velger du Setup Wizard...

 

Hvis Lauch vinduet ikke vises velger du File - New - Document With Setup Wizard...

 

Du kan også benytte tastekommando [Ctrl] + [N].

 1. Skriv inn tittelen Amazing Grace
 2. Komponist: Trad.
 3. Copyright: Hva med navnet ditt?
 4. Velg A4 størrelse for utskrift i både Score Page Size og Part Page Size
 5. Velg utskrift format Portrait for både  Score Page Size og Part Page Size   
 6. Klikk på Neste/Next knappen nederst til høyre


   

 

Notestaver
I neste vindu velger du besetning eller hvilke instrumenter som skal være med i prosjektet. I vår leadsheet holder det med en enkelt notestav, gjerne med G-nøkkel. Den lager du slik:

 1. Velg Empty Staves i venstre kolonne   
 2. Dobbelklikk på Treble Clef Staff for å legge til en notestav med G nøkkel.   
 3. Klikk på Neste/Next knappen nederst til høyre

 

 

Taktart
Jeg synes låta skal gå i trefjerdedelstakt (3/4). Det blir liksom best slik.

 1. Klikk på 3/4   
 2. Siden tonearten C dur er utgangspunktet når du lager en ny note og vår melodi går i C dur trenger du ikke å endre tonearten.
   
 3. Klikk på Neste/Next knappen nederst til høyre for å gå videre.


   

 

Opptakt
Vår lille melodi inneholder en fjerdedels opptakt. Den lager du slik:

 1. Klikk i ruta til venstre for Specify pickup measure   
 2. Velg fjerdedels opptakt   
 3. Klikk på Fullfør nederst til høyre.


   

 

 

View
Finale kan vise notene på tre forskjellige vis. I denne leksjonen skal vi benytte den visningen som kalles Page View hvor noten vises slik den blir på en utskrift. Hold ned [Ctrl] tasten og trykk gjentatte ganger på [E] tasten til du ser noten slik den vil bli på en utskrift, slik:

Du kan også velge hvilken visning du vil benytte på View menyen.

 

Simple Entry
Den raskeste måten å skrive noter med Finale på er å benytte et MIDI keyboard. Denne funksjonen gjennomgås i en annen leksjon. Hvis du ikke har MIDI keyboard kan du likevel skrive noter svært kjapt med Simple Entry. Simple Entry er du forhåpentligvis allerede kjent med siden du har jobbet med leksjon om Simple Entry, men siden det finnes flere måter å anvende denne funksjonen på, og siden øvelse gjør mester skal vi gjennomgå noen nye triks i forhold til bruk av Simple Entry.

 1. Vår melodi starter med en fjerdedel så velg noteverdien fjerdedel i Simple Entry paletten. Paletten er vanligvis plassert til venstre på skjermen.  Hvis du ikke ser Simple Entry paletten velger du Windows - Simple Entry Palette

   
 2. Bruk pilopp og pilned tastene og velg tonehøyde G   
 3. Sett inn noten ved å trykke på [Enter] tasten  Noten settes inn og innsettingspunktet hopper til neste takt.
   
 4. Du kan velge noteverdier med talltastene til høyre på tastaturet (kalles også numerisk tastatur). For å velge halvnote trykker du [6] tasten. 
   
 5. Bruk pil-opp tasten og velg tonehøyde tostrøken C   
 6. Sett inn noten ved å trykke på  [Enter] tasten.


   

Med litt trening kan du skrive noter så kjapt som bare det med denne metoden. Plasser for eksempel venstre hånd over piltastene og høyre hånd over talltastaturet.

 

Trioler
Så skal vi ha noen lekre små trioler.

De lager du slik de på en-to-tre:

 1. Neste note er en åttendedels triol, tonehøyde tostrøken E. Velg noteverdi åttendedel med [4] tasten på talltastaturet og tonehøyde E med piltastene og sett inn noten med [Enter] tasten.   
 2. Trykk på [9] tasten på talltastaturet for å gjøre klart for innsetting av trioler, velg tonehøyden D på piltastene og sett inn noten med [Enter] tasten.


   
 3. Sett inn siste note i triolen ved å velge tonehøyde C med piltastene og trykk på [Enter] tasten.


   

Skriv inn de første seks taktene på samme måte som beskrevet ovenfor.

Hvis jeg gjør en feil benytter jeg ofte Angre (Undo) funksjonen og skriver inn noten på nytt. Du angrer, eller gjør om det siste du gjorde med tastekommando [Ctrl] + [Z]. Du kan også velge Edit - Undo...

 

 • Du kan flytte innsettingspunktet fra note til note med venstre og høyre piltast.
 • For å flytte innsettingspunktet en takt frem eller tilbake holder du nede [Ctrl] tasten mens du trykker på venstre eller høyre piltast.
 • For å velge en note holder du nede [Ctrl] tasten mens du klikker på noten.
 • For å slette en note velger du den ved å holde nede [Ctrl] tasten mens du klikker på noten og sletter med [Delete] tasten.

 

Punktering og bindebue
I syvende takt skal vi ha en punktert halvnote som er overbundet til en ny halvnote.

Det fikser du slik:

 1. Velg noteverdi halvnote med [6] tasten på talltastaturet
   
 2. Velg tonehøyde tostrøken G med piltastene
   
 3. Klikk på punkteringssymbolet i Simple Entry paletten


   
 4. Sett inn noten med [Enter] tasten.
   
 5. Sett inn bindebue med [T] (for Tie) tasten   
 6. Slå av punktering i Simple Entry paletten


   
 7. Sett inn neste note med [Enter] tasten.
   

Ok. Nå kan du dette. Smell inn resten av notene på egen hånd. Husk at du kan angre med tastekommando [Ctrl] + [Z] hvis du skulle skrive en feil.

 

 

Slette takter
Når du oppretter et nytt Finale dokument lages det automatisk 30 takter. Siden vår melodi er noe kortere blir det en del takter til overs. De sletter du på følgende elegante vis:

 1. Velg taktverktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk i den første takten som skal slettes
   
 3. Hold ned [Shift] tasten mens du klikker i den siste takten slik at alle taktene som skal slettes markeres.
   
 4. Slett med [Delete] tasten   
 5. Jolly good!
   

 

Sangtekst
For at sangerne ikke skal kjede seg må melodien ha en tekst. Slik skriver du inn teksten:

 1. Velg sangtekst-verktøyet (lyric tool) på verktøylinja   
 2. Velg Lyric - Type Into Score.  Hvis det allerede er en hake til venstre for teksten er dette allerede valg og du trenger ikke å velge det.

   
 3. Klikk under noten hvor teksten skal starte. Pass på at pila peker opp på noten og ikke ned på en note på notelinja under.


   
 4. Det første ordet i teksten, Amazing, har flere stavelser og må deles opp over flere noter, slik:  For å binde sammen stavelsene benyttes bindestrek. Skriv inn den første stavelsen som er A og trykk på [Bindestrek] (er vanligvis plassert rett til venstre for den høyre Shift tasten). Når du trykker på [Bindestrek] tasten flyttes markøren til neste note.  Det er godt mulig du ikke ser bindestreken men ikke fortvil. Den dukker nok opp når du har fått skrevet inn all teksten.
   
 5. Skriv inn neste stavelse, maz- og neste ing.


  Etter ing skal det ikke være noen bindestrek så for å flytte markøren til neste tone trykker du på [Tab] eller [Mellomrom/Spacebar] tasten.
   

Skriv inn resten av teksten. Enkelte noter har ingen tekst. Da går du videre med [Tab] eller [Mellomrom/Spacebar] tasten. Hvis du skriver feil kan du alltids angre med [Ctrl] + [Z] og klikke under noten der du vil sette inn tekst med sangtekst-verktøyet.

Hvis du ikke kan se bindestrekene velger du View - Redraw Screen eller trykker tastekommando [Ctrl] + [D].

Det hender at skjermbildet ikke stemmer helt og da kan du benytte denne funksjonen for å oppdatere skjermbildet.

Skrive feil kan også rettes etter at teksten er skrevet inn. Det gjør du ved å velge Sangtekst-verktøyet og klikker på stavelsen som skal rettes. Når du har rettet trykker du på [ESC] tasten øverst til venstre på tastaturet. Du kan rette flere etterfølgende stavelser ved å gå til neste stavelse med [Enter] tasten.

 

Plassering av sangtekst
Slik justerer du avstand mellom noter og tekst:

 1. Velg sangtekst-verktøyet (lyric tool) på verktøylinja   
 2. Velg Lyric - Type Into Score.  Hvis det allerede er en hake til venstre for teksten er dette allerede valg og du trenger ikke å velge det.
   
 3. Klikk og hold på den venstre pila i boksen til venstre for notestaven og skyv opp eller ned for å flytte sangteksten   
 4. Når du er fornøyd med plasseringen trykker du på [ESC] tasten øverst til venstre på tastaturet.

 

Tekststørrelse
Du bestemmer selv sangtekstens størrelse. Det gjør du slik:

 1. Velg Plug-ins - Miscellaneous - Change Fonts...   
 2. Klikk på Change boksen til høyre for Lyrics   
 3. Velg skrifttype, størrelse og vet. andre festligheter og avslutt med OK


   
 4. Trykk på OK for å lukke Change Fonts vinduet.
   

Ofte benyttes skriftstørrelse 10 punkter. Hvis det er mye sangtekst i de fleste taktene kan du velge en mindre skriftstørrelse for å få plass til flere takter pr. system. Ved skriftstørrelse 10 eller mindre gir skrifttyper med seriffer best lesbarhet. En seriff er en liten dekorativ linje ved enden av linja som former bokstaven.

Skrifttypen Times Roman har seriffer, mens Arial eller Helvetica ikke har seriffer.

 

Besifring
All god musikk har besifring. Det er noe alle vet. I Finale kan du sette inn besifring på flere måter. I denne leksjonen skal vi skrive den inn med tastaturet. Du kan også sette inn besifringen ved å benytte et MIDI keyboard men det hører hjemme i en annen leksjon. Slik skriver du inn besifringen:

 1. Velg besifringsverktøyet på verktøylinja   
 2. Sjekk for sikkerhetsskyld at Type In To Score er valgt (haket av) på Chord menyen   
 3. Besifringstegnene knyttes til en notes eller pause. På den måten blir de riktig plassert hvis du endrer antall takter pr. system og notene flyttes. Det er derfor viktig å plassere besifringstegnene ved rett note når du skriver dem inn. Klikk på noten som det første besifringstegnet skal plasseres over


   
 4. Første akkord er C dur. Skriv inn en stor C.   
 5. Flytt markøren til første note i tredje takt ved å trykke gjentatte ganger på [Tab] eller [Mellomrom/Spacebar] tasten.   
 6. Akkorden i tredje takt skal være F dur. Skiv inn en stor F


   

Smell inn resten av besifringa. Ikke fortvil hvis besifring og sangtekst overlapper. Det fikser vi etter hvert. Etter at har skrevet inn siste C-dur akkord avslutter du innsettingen med [Enter] tasten.

 

 

Avstand mellom notestaver
Slik justerer du avstanden mellom notestavene:

 1. Velg notestav verktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk og hold på håndtaket øverst til venstre på en av notestavene   
 3. Skyv nedover for å øke avstanden mellom notestavene eller oppover for å redusere avstanden.

 

 

Plassering av besifring
Slik justerer du plasseringen av besifringen:

 1. Velg besifringsverktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk og hold på den venstre pila i ramma til venstre for notestavene   
 3. Skyv opp eller ned for å justere avstand mellom besifringstegnene og notestaven.
   

Nå gjenstår kun noen små justeringer før vi har den perfekte leadsheet.

 

Antall takter pr. system
La oss justere antall takter pr. system slik at vi får fire takter pr. system.

Slik justerer du antall takter pr. system i Finale 2010:

 1. Høyreklikk i takten som skal flyttes ned til neste notestav og velg  Edit Measure Attributes

 2. Velg Begin a new Staff System

 3. Klikk på OK

 

Slik justerer du antall takter pr. system i Finale 2007:

 1. Velg Mass Edit verktøyet på verktøylinja   
 2. Velg de taktene som skal være på første notestav ved å klikke i opptakten...


  ...hold ned [Shift] tasten og klikke i fjerde takt slik at opptakt til og med takt 4 blir markert   
 3. Velg Mass Edit - Fit Music...   
 4. Velg Lock selected measures into one system   

 5. Klikk på OK
   

 6. Klikk i takt fem slik at den blir markert, hold ned [Shift] tasten og klikk i siste takt slik at takt 5 til 16 blir markert   

 7. Velg Mass Edit - Fit Music... eller trykk tastekommando [Ctrl] + [M]
   

 8. Legg merke til takt 5 til 16 er valgt siden du har markert disse taktene i notevisningen.   

 9. Velg Lock layout with og skriv inn 4 takter per system   

 10. Klikk på OK
   

Sånn! Nå begynner det å likne noe.

 

 

Taktnummer
Hvis du ikke allerede har et lite tall over starten av hver notestav som viser hvilken takt staven starter med legger vi inn det når. Slik tall er svært nyttige når man benytter noten og vil fortelle andre hvilken takt man for eksempel skal starte fra. Slik lager du taktnummerering ved starten av hver notestav:

 1. Velg taktverktøyet på verktøylinja   
 2. Velg Measure - Measure Numbers - Edit Regions   
 3. Velg Show measure numbers at start og staff system slik at taktnummer vises ved hvert system og Hide first measure number in region slik at taktnummeret ikke vises ved første system   
 4. Klikk OK
   

 

Fermate
Dette hadde vært usedvanlig (gysla) kjekt med et fermate tegn over siste note. Det lager du slik:

 1. Velg artikulasjon verktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk på siste note
   
 3. Dobbelklikk på fermate tegnet   

Det siste vi gjør (prikken over i'en) er å fjerne Score teksen øverst til venstre.

Trykk på [ESC] tasten for å velge pekeverktøyet, velg Score teksten  og slett med [Delete] tasten