Flerstemt notasjon i Finale
fredag 07. mars 2008
flerstemt_logo I denne leksjonen lærer du hvordan du lager en kornote med fire stemmer. De teknikkene du lærer i denne leksjonen kan også komme til nytte hvis du f.eks. skal lage en pianonote. De fire stemmene i kornoten noteres på to notestaver. To stemmer på hver notestav med teksten i mellom notestavene, slik:

 

Leksjonen er laget med Finale versjon 2007. Funksjonalitet og utseende kan avvike hvis du benytter en annen versjon av Finale. Tastekommandoer er for Windows XP. Hvis du benytter OS X må du "oversette" disse. Vanligvis er [Alt] = [Option], [Ctrl] = [Command] og høyreklikke er [Ctrl] + klikk. Denne leksjonen forutsetter at du har jobbet med leksjonen om Simple Entry .

Nytt i denne leksjonen:

 • Flere stemmer på en notestav
 • Endre navnet til venstre for notestaven
 • Endre nøkkel
 • Lime inn tekst 

 

Ny note
Det første vi må gjøre er å lage et nytt prosjekt, en ny blank note. Start Finale programmet. Hvis Launch vinduet kommer tilsyne velger du Setup Wizard...

 

Hvis  Launch vinduet ikke kommer tilsyne velger du File - New - Document With Setup Wizard...

 

Du kan også benytte tastekommando [Ctrl] + [N].

 1. Skriv inn tittelen O bli hos meg
 2. Komponist: William Henry Monk
 3. Copyright: Hva med navnet ditt?
 4. Velg A4 størrelse for utskrift i både Score Page Size og Part Page Size
 5. Velg utskrift format Portrait for både  Score Page Size og Part Page Size   
 6. Klikk på Neste/Next knappen nederst til høyre


   

Notestaver
I neste vindu legger du til de to notestavene vi skal ha i vår note. Det gjør du slik:

 1. Siden det er stemmer eller vokal vi skal skrive for velger du Chorus i venstre kolonne   
 2. Vi skal ha to notestaver. Dobbelklikk derfor først på Sopran og deretter på Tenor slik at både Sopran og Tenor legges i kolonnen helt til høyre og dermed blir med i noten.   
 3. Klikk på Neste/Next knappen nederst til høyre for å gå til neste side i Setup Wizard


   

 

Taktart
Sangen vi skal notere går i firefjerdedelstakt, eller "heltakt" og Eb dur. Slik velger du taktart og toneart:

 1. Velge C som takart   
 2. Klikk på nedpila til tonearten Eb dur (E flat major) er valgt   
 3. Klikk på Neste/Next knappen nederst til høyre for å gå videre.

 

På siste side i Setup Wizard er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer så her gjelder det å kaste seg over Fullfør knappen før den forsvinner

 

I vår sammenheng hvor vi skal skive inn en hel haug med noter kan det være nyttig å benytte en visning som lar deg se mange takter på skjermen samtidig. Trykk gjentatte ganger på [Ctrl] + [E] inntil Scroll View er valgt.

 

Du kan også velge Scroll ViewView menyen

 

 

Navn ved notestav
For å notere to individuelle stemmer på en hver av notestavene (sopran + alt på den øverste og tenor + bass på den nederste) må vi endre litt på oppsettet som vi lagde med Wizard Setup. Til venstre for notestavene står det Soprano og Tenor. Siden vi skal ha to stemmer pr. notestav burde det stått, Sopran + Alt og Tenor + Bass. Det fikser du slik:

 1. Trykk på [Esc] knappen for å velge pekeverktøyet
   
 2. Høyreklikk på Soprano til venstre for notestaven  Hvis du ikke har noen høyretast på musa velger du Notestavverktøyet (Staff Tool) på verktøylinja og deretter Staff - Edit Staff Attributes...

   
 3. Velg Edit Staff Attributes...   
 4. Klikk på Edit knappen til høyre for Full Staff Name   
 5. Skriv inn Sopran og Alt. Bruk [Enter] tasten for å lage linjeskift.  Denne teksten vil vises til venstre for det første (øverste ) notesystemet, den første linja i noten.
   
 6. Lukk vinduet med OK knappen
   
 7. Klikk på Edit knappen til høyre for Abbr. Staff Name   
 8. Skriv inn S og B på hver sin linje.  Denne teksten vil vises fra og med andre notesystem. 9. Lukk vinduet med OK knappen
   
 10. Velg den andre notestaven, Tenor.   
 11. Skift på samme måte som ovenfor til Tenor og Bass og T og B

 12. Lukk vinduet med OK knappen
    

Nøkkel
Vår andre notestav, der hvor tenor og bass stemmen skal noteres skal ha F-nøkkel. Slik endrer du nøkkel:

 1. Trykk på [Esc] knappen for å velge pekeverktøyet
   
 2. Høyreklikk på nøkkelen på andre notastav og velg Edit Clef Defenition...  Hvis du ikke har mus med flere knapper velger du notestavverktøyet (Staff Tool, ser ut som en G-nøkkel og notelinjer), deretter Staff i Edit Staff Attributes og klikker på Select knappen til høyre for First Clef.

 3. Velg F-nøkkel   
 4. Klikk på OK for å lukke Change Clef vinduet 

 

Flerstemt
I vår note skal vi som nevnt ha to stemmer på hver notestav, en med notehalsene opp og en med notehalsene ned, slik:

For å skille de to stemmene fra hverandre og vite hvilken vei notehalsene skal peke benytter vi Layers. En Layer for hver stemmer. Før vi smeller inn notene for 1.stemmen skal vi forsikre oss om at Finale er satt opp slik at notestavene peker i riktig retning. Det gjør du slik:

 1. Velg Document - Document Options... 

   
 2. Velg Layers i venstre kolonne   
 3. Velg Layer 1 (1.stemme) i Settings For:  feltet   

 4. Kryss av i boksen til venstre for Freeze stems and ties og velg Up i Freeze Stems feltet   

 5. Så velger du Layer 2 og forsikrer deg om at Freeze stems and ties er aktivert og at Down er valgt   

 

Skrive inn noter
Før du går i gang med å skrive inn 1.stemmen kan du organisere vinduene slik at du ser både Finale vinduet og leksjonen. Det gjør du ved å lukke alle andre vinduer enn disse to vinduene, høyreklikker på oppgavelinja nederst på skrivebordet og velger Still opp vinduene side ved side loddrett

Da vil du forhåpentligvis ha følgende lekre organisering av de to vinduene:

 

Husk å lagre ved å velge File - Save

Så, la oss skrive inn sopran stemmen. Det gjør du slik:

 1. Gå til første takt ved å trykke på [Home] tasten

   
 2. Velg Layer 1 (første stemme)   
 3. Velg Simple Entry verktøyet på verktøylinja   
 4. Se til at innsettingsmarkøren er på den øverste notestaven. Hvis den er på den nederste flytter du den opp ved å holde ned [Ctrl] tasten og trykker på pilopp tasten.
   
 5. Velg noteverdi halvnote ved å trykke på [6] tasten på talltastaturet og sett inn tonen G ved å trykke på [G] tasten.   
 6. Skriv inn de første 8 taktene av sopran stemmen. Hvis du er usikker på hvordan setter inn noter ved hjelp av Simple Entry bør du ta en titt på leksjonen om Simple Entry.  Tips 1: Hvis en note blir satt inn i feil oktav går du tilbake til noten med venstre piltast og flytter noten ved å holde ned [Shift] tasten mens du trykker på pilopp eller pilned tasten.

  Tips 2: For å skrive inn opphevelsestegn, slik som i 7. takt i sopran stemmen, skriver du først inn tonen A, går tilbake til noten med venstre piltast og trykker på [N] tasten for å sette inn opphevelsestegnet. N betyr Natural.
   

Når de 8 første taktene av sopran stemmen er unnagjort står Alt stemmen for tur. Den skriver du inn på samme notestav på følgende måte:

 1. Velg Layer 2 (andre stemme)   
 2. Velg Simple Entry verktøyet på verktøylinja   
 3. Flytt innsettingspunktet tilbake til starten av 1.takt. Hold ned [Ctrl] og trykk gjentatt ganger på venstre piltast.
   
 4. Se til at innsettingsmarkøren er på den øverste notestaven. Hvis den er på den nederste flytter du den opp ved å holde ned [Ctrl] tasten og trykker på pilopp tasten.
   
 5. Bruk oppil eller nedpiltast for å plassere innsettingspunktet slik at noten blir satt inn i rett oktav før du trykker på bokstavtastene for å sette inn notene. Skriv inn alt stemmen (de røde notene).

 

På samme måte skriver du inn de åtte første taktene for tenor og bass stemmen. Husk å velge riktig Layer (stemme) før du skriver inn notene.

De siste åtte tekstene må også skrives og de skal være sånn:

 

Hvis du skifter til Page View med tastekommando [Ctrl] + [E] vil forhåpentligvis følgende lekkerbisken åpenbare seg.

 

Du verden, dette kan du!

For å zoome ut slik at du ser hele noten kan du holde ned [Ctrl] tasten mens du trykker på hjulet på musa. Zoom inn igjen ved å trykke på hjulet på musa uten å ned noen tast.

 

La oss fjerne de tomme taktene på slutten. Det gjør du slik:

 1. Velg taktverktøyet (Measure Tool) på verktøylinja   
 2. Klikk i den første tomme takten slik at den blir markert   
 3. Rull nedover sida ved å rulle på hjulet på musa slik at du ser siste takt på sida. Hold ned [Shift] tasten og klikk i siste takt for å merke alle de tomme taktene på sida.
   
 4. Slett de merkede taktene med [Delete] tasten. Ikke la deg lure av at taktene tilsynelatende ikke forsvinner. Det er bare det at det er enda flere tomme takter. Merk de tomme taktene en gan til ved å klikke i den første av de tomme taktene, hold ned [Shift] tasten, klikk i siste takt og slett med [Delete] tasten. Nå skulle det begynne å hjelp. Sjekk om du har fått slettet alle de tomme taktene.   

 

Klikke inn tekst
I leksjonen om leadsheet skrev du inn sangteksten ord for ord, stavelse for stavelse. Denne gangen skal vi gjøre det på en annen måte. Denne gangen skal vi lime inn teksten fra Finalens tekstbehandlingsvindu. Denne metoden er svært anvendelig hvis du allerede har skrevet inn teksten i et tekst dokument eller kan kopiere den fra et annet dokument, f.eks. en web side. I denne leksjonen kopierer du teksten herfra og inn i Finale. Merk teksten nedenfor og legg den på utklippstavla med tastekommando [Ctrl] + [V]

O bli hos meg Nå er det aftentid
og mørket stiger dvel o Herre blid
Når annen hjelp blir støv og duger ei
du hjelpeløses hjelper bli hos meg

Så limer vi inn teksten i Finales tekstbehandlervindu og redigerer den slik at den kan settes inn som sangtekst. Det gjør du slik:

 1. Velg sangtekstverktøyet (Lyric Tool) på verktøymenyen   

 2. Åpne tekstbehandlervinduet ved å velge Lyric - Edit Lyrics...   

 3. Lim inn teksten du kopierte med tastekommando [Ctrl] + [V]   

 4. Enkelte ord må du deles opp over flere noter slik:


   

  For å fortelle Finale hvordan ordene skal deles setter du inn en bindestrek, slik:

   

Deretter legger vi inn andre vers. Det gjør du slik:

 1. Merk teksten nedenfor og legg den på utklippstavla med tastekommando [Ctrl] + [V]

  Snart svinner livets dag det kvelder fort
  og jordens lys alt mørkner og går bort
  forandrings skygge følger tro min vei
  o du som ei forandres bli hos meg

   
 2. Velg 2.vers i Finales tekstbehandlervindu

   

 3. Lim inn teksten med tastekommando [Ctrl] + [V]. Sett inn bindestreker der ord skal deles over flere noter, slik:   

 4. Lukk tekstbehandlervinduet ved å klikke på OK

   

Så setter vi inn teksten fra tekstbehandlervinduet. Det gjør du slik:

 1. Velg sangtekstverktøyet (Lyric Tool) på verktøymenyen   
 2. Velg hvilket vers som skal settes inn ved å velge Lyric - Specify Current Lyric...  og velge 1.vers  og klikk på OK

   
 3. Aktiver Click assignmentLyric menyen
   
 4. Klikk på første note der første stavelse skal limes inn. Vær nøye med at markøren peker på den notestaven som teksten skal plasseres under før du klikke inn teksten.  Hvis teksten plasseres under feil notestav er det enklest å gå videre og heller rette opp den feilplassere stavelsen etter at du har klikket inn resten av verset.
   
 5. Lim deretter inn stavelse for stavelse ved å klikke på note for note.
   

Når du er ferdig med 1.vers. Aktiverer du 2.vers ved å velge Lyric - Specify Current Lyric...

og velger andre vers.

Sett inn andre vers på samme måte som du satte inn første vers. Vær nøye med at markøren peker på den notestaven som teksten skal plasseres under før du klikke inn teksten.

 

 

Rette tekst
Det hender at det blir kluss når man klikker eller skriver inn tekst. Det enkleste er å vente til du har skrevet ferdig teksten for så å rette opp feilene etterpå. Slik retter du opp en feilplassert stavelse:

 1. Trykk på [Esc] knappen for å velge pekeverktøyet
   
 2. Klikk på stavelsen som er feilplassert.
   
 3. Slett stavelsen med [Delete] tasten
   
 4. Velg sangtekstverktøyet (Lyric Tool) på verktøymenyen   
 5. Velg Lyric - Type into Score   
 6. Velg hvilket vers du vil endre ved å velge Lyric - Specify Current Lyric...
   
 7. Klikk under noten der hvor du vil skrive inn stavelsen og skriv inn stavelsen
   
 8. Avslutt med [Esc] tasten
   

Enkelte ganger er Finale svært generøs med å lage lange vannrette striper etter enkelt ord. Disse stripene kan du endre eller slette ved å velge pekeverktøyer med [Esc] tasten, klikke på stripa og endre linjas lengde ved å ta tak i håndtaket håndtaket (den lille firkanten) i enden av streken.

Da burde vår lille kornote være komplett. Ring koret og be dem møte deg om fem minutter slik at du kan få prøvd om noten virker.